วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ปัญหาด้านการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อรองรับความต้องการ
   การเดินทางภายใต้การวางแผนพัฒนาเมือง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในปัจจุบัน
   และตามแผนงานในอนาคต
 
2. เพื่อศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์สถานภาพการเดินทางทางน้ำของประเทศไทย และในประเทศที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
    (Best Practice)
 
3. เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศึกษา วิเคราะห์ และจัดทํา
    ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาด้านการเดินทางทางน้ำให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง การพัฒนาระบบโครงสร้าง
    พื้นฐาน การขนส่งสาธารณะ และการเชื่อมต่ออย่างบูรณาการ ลดความซ้ำซ้อนในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม
 
4. เพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองและการพัฒนาพื้นที่สองฝั่งคลอง
 
5. เพื่อสนับสนุนทางวิชาการในการเสนอแนะนโยบายและ/หรือแผนการพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร
    และปริมณฑล และเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์และวางแผนให้เจ้าหน้าที่
    ของ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง