ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. แผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (W-MAP) ในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง
   และระยะยาว เชื่อมต่อ ล้อ – ราง – เรือ

2. รูปแบบการพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ มิติการคมนาคม อนุรักษ์ ท่องเที่ยว เป็นคลองต้นแบบ

3. ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการเดินทางทางน้ำที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทาง
    ให้กับประชาชน