ความเป็นมาโครงการ

นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มอบหมายกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรุงเทพมหานคร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้เพิ่มบริการการขนส่งในแม่น้ำลําคลอง เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางของ
ประชาชน รวมทั้งพิจารณาจัดบริการขนส่งทางน้ำในคลองอื่น ๆ ที่ขนานกับถนนสายหลักเพื่อลดปริมาณการจราจร
บนถนน และในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) สํารวจลําคลองในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมในการเดินเรือ
สนข. ได้จัดทํา “แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” แล้วเสร็จตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี ซึ่งการพิจารณาในการสนับสนุนและการเชื่อมต่อ/การขยายเส้นทางเรือเป็นมาตรการหนึ่งที่บรรจุ
ในแผนฯ ดังกล่าว ซึ่งได้นําเสนอ คจร. ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการแก้ไขปัญหาจราจรต่อไปแล้ว
สนข. จึงได้ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาดำเนินโครงการ 14 เดือน
(เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564)