ขอบเขตการศึกษา

งานที่ 1 :
งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาด้านการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อรองรับความต้องการ
ในการเดินทางภายใต้การวางแผนพัฒนาเมือง การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ในปัจจุบันและตามแผนงานในอนาคต

งานที่ 2 :
ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์สถานภาพการเดินทางทางน้ำของประเทศไทย และในประเทศที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการนำมาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเดินทางทางน้ำในมิติต่าง ๆ

งานที่ 3 :
จัดทําแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศึกษาวิเคราะห์
และจัดทําข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาด้านการเดินทางทางน้ำ และการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น (W-MAP)
ในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว โดยแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำนี้จะต้องมีข้อมูลและรายละเอียดเพียงพอ
เพื่อเป็นกรอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาดำเนินการสู่การปฏิบัติได้ (Implementation)

งานที่ 4 :
รูปแบบการพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองและการพัฒนาพื้นที่สองฝั่งคลอง
(ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อย – ประตูน้ำพระพิมล) ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง วิถีชุมชน การคมนาคม
การอนุรักษ์และการท่องเที่ยว ด้านกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
การออกแบบการพัฒนาพื้นที่ที่ริมสองฝั่งคลอง ท่าเรือ การเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณท่าเรือ
เสนอแนะรูปแบบการเดินเรือ การบริหารจัดการการเดินเรือ ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
และรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม

งานที่ 5 :
สนับสนุนทางวิชาการในการเสนอแนะนโยบายและ/หรือ แผนการพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์และวางแผนให้เจ้าหน้าที่ของ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง