ความเป็นมาโครงการ

โครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร

นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มอบหมายกระทรวงคมนาคม
ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้เพิ่มบริการการขนส่งในแม่น้ำลําคลอง
เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชน รวมทั้งพิจารณาจัดบริการขนส่งทางน้ำในคลองอื่น ๆ 
ที่ขนานกับถนนสายหลักเพื่อลดปริมาณการจราจรบนถนน และในการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 ….

ขั้นตอนการดำเนินงาน

โครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

และการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร

                                                                              ขั้นตอนการดำเนินงานศึกษาโครงการประกอบไปด้วย 5 ส่วนหลัก (ดังแสดงในรูป)
                                                                              ในขั้นตอนแรกจะดำเนินงานส่วนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาด้านการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมกับ
                                                                              งานส่วนที่ 2 ศึกษาทบทวนและวิเคราะห์สถานภาพการเดินทางทางน้ำของประเทศไทย และในประเทศที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
                                                                              ซึ่งจะทำให้ทราบถึงแนวทางการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ส่วนที่ 3 จัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำใน
                                                                              เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และงานส่วนที่ 4 ออกแบบเบื้องต้นการพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง
                                                                              และการพัฒนาพื้นที่สองฝั่งคลอง นอกจากนี้ในระหว่างดำเนินการงานโครงการจะจัดให้มีการสัมมนาและการประชาสัมพันธ์โครงการ
                                                                              และส่วนที่ 5 ดำเนินงานศึกษาสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Paper) อย่างน้อย 5 หัวเรื่อง

   การประชุมสัมนาโครงการและการฝึกอบรม

   การประชุมสัมนาโครงการและการฝึกอบรม

  • โครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น ครั้งที่ 1
     ธันวาคม พ.ศ. 2563  

  • โครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น ครั้งที่ 2
     เมษายน พ.ศ. 2564

  • การฝึกอบรมทางวิชาการ
     พ.ศ. 2564